برای مشاهده مفیدترین ارسال در این موضوع اینجا کلیک کنید

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1
 1. #1
  مهشید فلاح
  تاریخ عضویت
  2012 January
  سن
  31
  ارسال ها
  294
  تشکر
  1,374
  تشکر شده 863 بار در 337 پست
  نوشته های وبلاگ
  10


  2 امتياز مثبت از 2 راي
  آيا اين پست براي شما سودمند بود؟ بله | خیر

  پروژه شبیه سازی

  سلام
  این پروژه شبیه سازی مربوط به مبحث صف ها در ساختمان داده هستش
  پروژه مشترک @Pouya و @Mahshid
  در صورت داشتن سوالی در مورد پروژه به یکی از ماها بگید

  کلاس simulation


  //in the name of god
  //pouya darabi & mahshid fallah
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;


  namespace Simulator
  {
  class Simulation
  {
  public Server[] MyServer;
  public MyQueue Queue;
  public int Removed = -1;
  private int Servers_Size = 10;
  private double SimulationLenght;
  private double WaitSum;
  private double TransAction_Time;
  private double ArriveTime;
  private int ClinetNum;
  private int LostClients;
  private Clock time;


  public Simulation(int Server_Numbers, double transAction_Time, double ArrTime, double SimLenght)
  {
  Servers_Size = Server_Numbers;
  MyServer = new Server[Servers_Size];
  TransAction_Time = transAction_Time;
  ClinetNum = 0;
  ArriveTime = ArrTime;
  SimulationLenght = SimLenght;
  WaitSum = 0.0;
  LostClients = 0;
  time = new Clock();
  for (int i = 0; i < Servers_Size; i++)
  {
  MyServer[i] = new Server();


  }
  Queue = new MyQueue(100);


  }


  public bool Add2Q()
  {

  time.GetTime++;
  Random Rn = new Random();
  double ArrRnd = Rn.NextDouble();
  if (ArrRnd < ArriveTime)
  {


  if (!Queue.Add(new Client()))
  {
  LostClients++;
  return false;
  }
  return true;
  }
  return false;
  }
  public void Check(out double AvTime, out int LostNum, out int Complete)
  {


  if (time.GetTime >= SimulationLenght)
  {
  AvTime = AverageTime();
  LostNum = LostClients + Queue.GetNum();
  Complete = ClinetNum;
  return;
  }
  UpdateQueue();
  UpdateServers();

  for (int j = 0; j < Servers_Size; j++)
  {


  if (MyServer[j].IsFree)
  {
  if (!Queue.IsEmpty())
  {
  ClinetNum++;
  Client MyCL = Queue.Remove();
  Removed = j;
  WaitSum += MyCL.WaitTime;
  MyServer[j].GiveClient(MyCL);
  MyServer[j].TransActionTime = TransAction_Time;
  }
  }
  }


  AvTime = 0;
  LostNum = 0;
  Complete = 0;


  }


  public void SetTransactionTime(double AverageTime)
  {
  TransAction_Time = AverageTime;


  }


  private void UpdateQueue()
  {
  Queue.IncreaseWaitTime();
  }


  private double AverageTime()
  {
  return WaitSum / ClinetNum;
  }


  public void UpdateServers()
  {


  for (int j = 0; j < Servers_Size; j++)
  {


  if (!MyServer[j].IsFree)
  {
  MyServer[j].UpdateTime();
  }
  }
  }


  }
  }

  کلاس server


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading;


  namespace Simulator
  {
  class Server
  {


  bool _Busy = false;
  Client MyCL;


  double Time = 0;


  double _TransActionTime = 0.0;


  public bool IsFree
  {
  get
  {
  if (_Busy) return false;
  else return true;


  }


  }


  public double TransActionTime
  {
  set
  {
  _TransActionTime = value;
  }
  get
  {
  return _TransActionTime;
  }


  }


  public void UpdateTime()
  {
  if (TransActionTime != 0)
  {


  TransActionTime--;
  // return false;


  }
  else
  {
  Time += MyCL.WaitTime;
  _Busy = false;
  MyCL = null;


  // return true;
  }
  }


  /* public void SetW8()
  {
  MyCL.WaitTime++;
  }*/


  public void GiveClient(Client CL)
  {
  _Busy = true;
  MyCL = CL;
  //Thread.Sleep(Convert.ToInt32(CL.WaitTime));
  // _Busy = false;
  }


  }
  }

  کلاس myqueue


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;


  namespace Simulator
  {
  class MyQueue
  {
  Client[] List;
  int Rear = -1;
  //int Front = -1;
  static int Max = 100;


  public MyQueue(int QueueMax)
  {
  Max = QueueMax;
  List = new Client[Max];


  }


  public MyQueue()
  : this(Max)
  {


  }


  public Client Remove()
  {


  Client myclient = List[0];
  Shift2Left();
  Rear--;


  return myclient;


  }


  public bool Add(Client CL)
  {
  if (!IsFull())
  List[++Rear] = CL;
  else
  return false;


  return true;
  }


  private void Shift2Left()
  {
  for (int i = 0; i < Rear; i++)
  {
  List[i] = List[i + 1];
  }
  }


  public void IncreaseWaitTime()
  {
  for (int i = 0; i < Rear; i++)
  {
  List[i].UpdateW8();
  }
  }


  public bool IsEmpty()
  {
  if (Rear == -1)
  return true;
  else return false;
  }


  public bool IsFull()
  {
  if (Rear == Max - 1)
  return true;
  else return false;
  }


  public int GetNum()
  {
  return Rear + 2;
  }
  }
  }

  کلاس clock


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;


  namespace Simulator
  {
  class Clock
  {
  private double _Time = 0.0;


  public double GetTime
  {
  set { _Time = value; }
  get { return _Time; }
  }
  }
  }
  کلاس client


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;


  namespace Simulator
  {
  class Client
  {
  private double _WaitTime = 0.0;


  public Client()
  {  }


  public double WaitTime
  {
  get
  {
  return _WaitTime;
  }
  }


  public void UpdateW8()
  {
  _WaitTime++;


  }


  }
  }
  فرم اصلی


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Threading;
  using System.Media;
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System.IO;
  namespace Simulator
  {
  public partial class Frm_Main : Form
  {
  public Frm_Main()
  {
  InitializeComponent();
  }


  public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;
  public const int HT_CAPTION = 0x2;
  [DllImportAttribute("user32.dll")]
  public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
  [DllImportAttribute("user32.dll")]
  public static extern bool ReleaseCapture();
  Simulation SIM;
  CheckBox[] ChBox;
  int LastServers = 0;


  private void PaintChBox(int Num)
  {
  if (LastServers != 0)
  for (int i = 0; i < LastServers; i++)
  {
  panel1.Controls.RemoveAt(panel1.Controls.Count - 1);


  }
  ChBox = new CheckBox[Num];
  for (int i = 0; i < Num; i++)
  {


  ChBox[i] = new CheckBox();
  ChBox[i].Location = new System.Drawing.Point(50, 95 + (i * 45));
  ChBox[i].Text = "Server " + (i + 1).ToString();
  ChBox[i].AutoSize = true;
  ChBox[i].ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(224)))));
  ChBox[i].BackColor = Color.Transparent;
  panel1.Controls.Add(ChBox[i]);
  }
  }


  private bool CheckNumber(char MyChar)
  {
  if (MyChar != '1' && MyChar != '2' && MyChar != '3' && MyChar != '4' && MyChar != '5' && MyChar != '6' && MyChar != '7' && MyChar != '8' && MyChar != '9' && MyChar != '0')
  return false;
  else
  return true;


  }


  private bool IsNumber(string MyNum)
  {
  bool dot = false;
  if (MyNum == "" || MyNum == null) return false;
  for (int i = 0; i < MyNum.Length; i++)
  {
  if (MyNum[i] == '.')
  {
  if (dot == true)
  return false;
  if (i == 0 || i == MyNum.Length - 1)
  return false;
  if (!CheckNumber(MyNum[i + 1]) || !CheckNumber(MyNum[i - 1]))
  return false;
  else
  dot = true;
  }
  else
  if (!CheckNumber(MyNum[i]))
  return false;


  }
  return true;
  }


  private void Btn_Start_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (CBox_ServerNum.SelectedItem.ToString() == "")
  {
  MessageBox.Show("Please Select Servers Num");
  return;
  }
  if (TXT_TransActionTime.Text == "" || !IsNumber(TXT_TransActionTime.Text))
  {
  MessageBox.Show("Please Enter Valid TransActionTime");
  return;
  }
  if (Txt_Arvtime.Text == "" || !IsNumber(Txt_Arvtime.Text))
  {
  MessageBox.Show("Please Enter Valid Arrivetime");
  return;
  }


  if (Txt_SimLength.Text == "" || !IsNumber(Txt_SimLength.Text))
  {
  MessageBox.Show("Please Enter Valid Simulation Length");
  return;
  }
  Txt_Queue.Text = "";
  lbl_queue.Text = "";
  int ServerNum = Convert.ToInt32(CBox_ServerNum.SelectedIndex + 1);
  double TransActionTime = Convert.ToDouble(TXT_TransActionTime.Text);
  double ArrTime = Convert.ToDouble(Txt_Arvtime.Text);
  double SimLenght = Convert.ToDouble(Txt_SimLength.Text);
  ArrTime = EhtemalCompute(ArrTime);
  SIM = new Simulation(ServerNum, TransActionTime, ArrTime, SimLenght);
  PaintChBox(ServerNum);
  LastServers = ServerNum;
  timer1.Start();  }


  private double EhtemalCompute(double Num)
  {
  while (Num > 1)
  {
  Num /= 10;


  }
  return Num;
  }
  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
  double Avtime;
  int LostedNum;
  int Complete;
  SIM.Check(out Avtime, out LostedNum, out Complete);
  bool Status = SIM.Add2Q();
  if (Status) Txt_Queue.Text += "1";
  if (SIM.Removed != -1)
  {
  Txt_Queue.Text = Txt_Queue.Text.Substring(1, Txt_Queue.Text.Length - 1);
  SIM.Removed = -1;
  }
  for (int i = 0; i < ChBox.Length; i++)
  {
  ChBox[i].Checked = !SIM.MyServer[i].IsFree;
  }


  lbl_queue.Text = (SIM.Queue.GetNum() - 1).ToString();


  if (Avtime != 0)
  {
  timer1.Stop();
  timer1.Dispose();
  MessageBox.Show(LostedNum.ToString());
  MessageBox.Show(Avtime.ToString());


  }


  }


  private void Btn_Stop_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  timer1.Stop();
  }


  private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
  {


  }


  private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  Close();
  }


  private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
  }


  private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
  {

  }


  private void panel2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  if (e.Button == MouseButtons.Left)
  {
  ReleaseCapture();
  SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
  }
  }
  }
  }
  فایل های پیوست شده
  • نوع فایل: rar Simulator.rar (184.2 کیلو بایت,  این فایل 21 بار دانلود شده است)
  ویرایش توسط Mahshid : 11th February 2013 در ساعت 08:57 PM
  امام جواد علیه السلام :
  ثَلاثٌ مَن کُنَّ فِیهِ لَم یَندَم: تَرکُ العَجَلة ، وَ المَشوِرَة ، وَ التَّوَکُلُ عَلَی اللهِ عِندَ العَزمِ؛
  سه چیز است که هر ** آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت کردن ، 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

 

 

کاربران برچسب خورده در این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Persian Language By Ustmb.ir
این انجمن کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه علوم و فنون مازندران و مسئولان آن ندارد..این انجمن و تمامی محتوای تولید شده در آن توسط دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل ادوار گذشته این دانشگاه برای استفاده دانشجویان جدید این دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور فراهم شده است.لطفا برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ماهیت انجمن با مدیریت انجمن ارتباط برقرار کنید
ساعت 03:22 AM بر حسب GMT +4 می باشد.