من که در هر صورت میگم حسین داشته مدیرها رو امتحان میکرده که ببینه حواسشون جمعه یا نه!