مقالات جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی
به گزارش بانک فایل پژوهشی معلمان در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی تنوع شیوه های جمع آوری اطلاعات و معیاری که برای قضاوت در مورد میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انتخاب می شود، انواع مختلفی (آغازین ، تشخیصی، تکوینی و پایانی) دارد. این تنوع در ارزشیابی نه تنها موجب افزایش اعتبار اطلاعات جمع آوری شده بر اساس ارزشیابی دانش آموز می گردد، بلکه برای گروه های مختلف نظیر: سیاست گذاران تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی (در تعیین صحت و اعتبار شیوه های مرسوم ارزشیابی) ، برنامه ریزان ابتکارات فردی و حرفه ای ( به منظور مطالعه ی تاثیر شیوه ی ارزشیابی بر کیفیت آموزش، تعیین نقاط ضعف و قوت آن در الگوی برتر تدریس و تعیین اولویت ها )، معلمان (به منظور تصمیم گیری های فردی و جمعی، تشخیص نقاط قوت و ضعف تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی خود) و والدین ( به منظور کمک آگاهانه به فرزندانشان در تصمیم گیری های سرنوشت ساز مانند انتخاب رشته ی تحصیلی و حرفه ) که هر یک درگیر مسائل آموزشی چون ابتکارات فردی و حرفه ای هستند، به دلایل مختلف و گاه متفاوت، بسیار مهم است. مرکز تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش و ابتکارات فردی و حرفه ای وزارت متبوع با هدف کلی ، جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی را با همکاری ادارات سنجش، معاونان آموزشی و گروه های آموزشی در هر سه دوره تحصیلی در مناطق،شهرستان ها و استان ها اجرا می نماید.که با توجه به این جشنواره معلمان در بهبود الگوی برتر تدریس خود کوشا باشند.
توصیه های مهم به شرکت کنندگان محترم تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
جامعه هدف و گستره آن در ابتکارات فردی و حرفه ای
این طرح در دو محور در بین دو گروه شامل :
الف) معلمان در رابطه با الگوی برتر تدریس
ب) مدیران و معاونین (کارکنان آموزشی مدارس) می باشد.
محور های برگزاری :

 1. تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین ، تکوینی و پایانی)منطبق با آیین نامه

در محور تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی وضعیت فعلی فرآیند اجرای انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(آغازین ، تکوینی و پایانی) در مدارس و کلاس ها در قالب تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی مورد توجه قرار می گیرد.که معلمین می بایست آن را در الگوی برتر تدریس خود پیاده سازی نمایند.
2. ابتکارات فردی و حرفه ای
در محور ابتکارات فردی و حرفه ای اقدامات نوین موثری که توسط مدیران و معلمان به منظور اصلاح و بهبود روند تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، بر اساس مفاد آیین نامه ها و بخشنامه های موجود انجام یافته، ارزیابی خواهد شد.از این موارد می توان الگوی برتر تدریس را نام برد.
در این راستا، چگونگی برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی هدف فوق و اقدامات انجام شده برای اجرای مناسب و کیفی ابتکارات فردی و حرفه ای (مانند الگوی برتر تدریس) ، بر اساس مواد قانونی و بخش نامه های موجود، در قالب شاخص های اصلی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی، توضیح داده می شود.هر یک از این دو محور تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات فردی و حرفه ای دارای شاخص های اختصاصی و عمومی می باشند که رعایت آنها الزامی است.
شاخص های اختصاصی محورهای تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات فردی و حرفه ای در نمون برگ های داوری تجربیات و ابتکارات درج شده است و شاخص های عمومی این محور ها عبارتند از :
شاخص های عمومی و محور ابتکارات فردی و حرفه ای

 1. تازه و منحصر به فرد بودن طرح( برای اول بار مطرح شده باشد)
 2. اجرا شده باشد.
 3. اثر بخشی طرح و تجربه محرز شده باشد.
 4. تناسب طرح یا تجربه با موفقیت محیط یادگیری ( تعداد دانش آموز، فضا، امکانات ، توجه به رشد و ویژگی های روانشناختی دا نش آموزان و الگوی برتر تدریس )
 5. دارا بودن قابیلت اجرایی به صورت الگوی برتر تدریس به نحوی که با کمترین امکانات، بیشترین میزان بهره وری را داشته باشد.

شاخص ها و استاندارد های گره ها در ابتکارات فردی و حرفه ای
الف) معلمان

 1. استفاده از نتایج تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری.
 2. توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان.
 3. استفاده از روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش و پیشرفت تحصیلی، متناسب با اهداف، ماهیت و نوع موادمتناسب درسی.
 4. توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود.
 5. از آنجا که شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی،ارزشیابی کیفی توضیفی است لذا انتظار می رود تجربیات برتر همکاران محترم این دوره در راستای اجرای موثر این نوع ارزشیابی، تدوین گردد.

ب) مدیران، معاونین و کارکنان آموزشی مدارس:
1. فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در اتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی.
2. ایجاد تسهیلات، انگیزیه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمین در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی.
3. برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی بعمل آمده از سوی معلمان هر درس در دوره متوسطه و هر پایه در دوره ابتدایی( در هر یک از روش های ارزشیابی اعم از آغازین، تکوینی و پایانی)
4. نظارت و راهنمایی معلمان در الگوی برتر تدریس با به کارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ازشیابی تحصیلی، منطبق با ابعاد رشد جشمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر متغیر های تاثیر گذار.
با توجه به آنچه گفتیم معلمان برای انجام تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی، ابتکارات فردی و حرفه ای و الگوی برتر تدریس احتیاج به منبعی غنی و قابل اعتماد دارند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای معلمان عزیز میسر ساخته است. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان
موضوعات مشابه: