به طور کلی ، در روشهای جدید تدریس مانند تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای اعتقاد بر این است که مناسبات درست انسانی ، دانش آموز را مستعد نشو و نما می سازد . همچنین در این روشها ، معلم نقش یک تسهیل کننده را ایفا می کند که دارای روابط فردی با دانش آموزان و رشد همه جانبه آنان را هدایت می کند . معلم در این نقش ، به دانش آموز کمک می کند تا نظریات جدیدی درباره زندگی خود ، کار آموزشی خویش و مناسباتش با دیگران کشف کند . باه علاوه ، در این روشها ، معلم صبور است و دیدگاه وسیع یادگیری در دراز مدت را فدای فشار برای به دست آوردن نتایج فوری نمی کند . به این شکل است که تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای به بهترین شکل ممکن قابل اجرا می گردد.
گرچه صاحبنظران ، روشهای جدید دیگری نیز در راستای تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای عنوان کرده اند که به طور مفصل در دروس روان شناسی تربیتی و مقدمات تکنولوژی آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند این روشها عبارت اند از :

  1. روش یادگیری در حد تسلط
  2. آموزش برنامه ای
  3. آموزش به وسیله رایانه
  4. آموزش انفرادی تجویز شده
  5. آموزش انفرادی هدایت شده

در روشهای جدید همچون تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای آموزش انفرادی عنوان شده در فوق ، موقعیت یادگیری چنان نتظیم می گردد که هر دانش آموز بر اساس توانایی خود به یادگیری و فعالیت پردازد . به علاوه معلم هم در روشهای انفرادی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای ، زمان کمتری را صرف تدریس کرده و وقت بیشتری را برای رسیدگی به فرد فرد دانش آموزان اختصاص می دهد . نباید فراموش شود که اساسی ترین گام در راه دستیابی به هدفهای مورد نظر در بهره گیری از روشهای گوناگون انفرادی ، پذیرش مفهوم «دانش آموز – محوری» هم در طراحی و هم در آموزش می باشد.
صاحبنظران تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای را به عنوان فرایندی که بین معلم و دانش آموز در جریان است در نظر گرفته و به صورت فعالیت هایی که به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در رفتار دانش آموز ، طرح و اجرا می شوند ، تعریف کرده اند .معلم به منظور انجام گرفتن فعالیتهای فوق به مهارتهایی احتیاج دارد که در عرصه یاددهی – یادگیری آنها را «مهارتهای تدریس» می نامند . این مهارت ها که نمونه هایی از آنان تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای است باتوجه به زمان اجرای فعالیتهای آموزشی به سه دسته به قرار زیر تقسیم شده اند :

  1. مهارتهای پیش از تدریس(مرحله ی فعالیتهای طراحی و برنامه ریزی)
  2. مهارتهای ضمن تدریس (مرحله ی اجرا)
  3. مهارتهای بعد از تدریس (مرحله ی ارزشیابی)

مهارتهای پیش از تدریس در ارتباط با مجموعه فعالیتهایی است که معلم پیش از رفتن به کلاس آنها را انجام می دهد ، مانند 1. انتخاب هدفهای درس ، 2. تعیین روشهای مناسب تدریس و 3. مشخص ساختن نظام ارزشیابی .
مهارتهای ضمن تدریس دربرگیرنده فعالیتهایی است که معلم هنگام تدریس در کلاس انجام می دهد . برخی از این فعالیتها عبارت اند از : تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، معماری نوین تدریس و ابتکارات فردی و حرفه ای
مهارتهای بعد از تدریس به آن دسته از فعالیتهایی گفته می شود که پس از انجام تدریس بایستی به کار گرفته شوند مانند : 1. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 2. تهیه ی آزمونها و 3. تفسیر نتایج آزمونها .
آشنایی هرچه بیشتر معلم با مهارتهایی که در ضمن تدریس بایستی به کار گرفته شوند نه تنها وی را در امر آموزش کمک می کند بلکه او را در دستیابی به هدفهای تدریس یاری می نماید . معلمان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.
منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان


موضوعات مشابه: