صرافی رویال - نرخ لحظه ای ارز اسکناس- قیمت دلار-
نرخ ارز ( اسکناس ) نرخ خرید نرخ فروش نرخ قبلی تغییرات درصد تغییرات مشاهده نمودار
USD دلار ۴,۷۶۹ ۴,۷۷۹ ۴,۸۰۰ ۲۱ - % ۰/۴۴ -
EUR یورو ۵,۷۲۹ ۵,۷۳۹ ۵,۷۹۴ ۵۵ - % ۰/۹۵ -
AED درهم ۱,۳۳۵ ۱,۳۶۵ ۱,۳۴۵ ۲۰ + % ۱/۴۹ +
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
نرخ لحظه ای سکه نرخ خرید نرخ فروش نرخ قبلی تغییرات درصد تغییرات مشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰ . ۱۰,۰۰۰ + . % ۰/۶۲ +
نیم سکه بهار آزادی ۷۶۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۰/۶۴ +
ربع سکه بهار آزادی ۴۷۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ - . % ۰/۹۹ -