شرایط طلاق از همسر به جهت اعتیاد شوهر به زبان وکیل فتح اللهی :
- باید دادخواست طلاق از سوی زن به دادگاه خانواده داده شود .
- باید دادخواست طلاق در دفاتر الکترونیکی ثبت شود .
- طلاق گرفتن از شوهر باید بر اساس مستندات و دلایل خاصی باشد .
- خرجی ندادن و اعتیاد شوهر دو مسئله جدا هستند و باید به هر کدام جداگانه رسیدگی شود .
دادگاه خانواده در 3 جلسه رسیدگی را انجام می دهد و در جلسه آخر به جمع بندی می پردازد .

موضوعات مشابه: