• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در اراک :

1- کپی مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و شرکا ( هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین برای شرکت های سهامی خاص )
2- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین ( فردی که فقط شریک یا سهامدار باشد و در هیئت مدیره سمتی نداشته باشد و بازرس هم نباشند نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ندارد ).
3- کپی مجوز یا مدرک تحصیلی با توجه به موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز
4- ارائه گواهی بانک خطاب به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت در حساب افتتاح شده به نام شرکت با قید عبارت شرکت در شرف تاسیس ( فقط برای شرکت های سهامی خاص واریز حداقل 35% و ارائه گواهی باید انجام شود ).


1- ثبت نام در سامانه پذیرش تاسیس ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و اخذ شماره پیگیری پرونده از سامانه
2- پیگیری وضعیت کارشناسی پرونده با کد پیگیری پذیرش تاسیس از سامانه ثبت شرکت ها تا زمان دریافت ابلاغیه تایید نام شرکت
3- مراجعه سهامداران به بانک و واریز 35% سرمایه اعلامی به حساب افتتاح شده به نام شرکت و اخذ گواهی بانک خطاب به اداره ثبت شرکت ها مبنی بر پرداخت 35% سرمایه اولیه ( مختص شرکت های سهامی خاص )
4- پرینت اوراق رسمی شرکت شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه و متن صورتجلسه از سامانه و امضای کلیه صفحات آن توسط کلیه افراد شرکت ( شرکا و هیئت مدیره ) و برای شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه و متن صورتجلسه از سامانه و امضای کلیه صفحات آن توسط کلیه افراد شرکت ( سهامداران و هیئت مدیره )
5- پست کلیه مدارک به اداره ثبت شرکت ها
6- پیگیری وضعیت کارشناسی پرونده تا زمان اخذ ابلاغیه صدور آگهی تاسیس در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
7- مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و دفترنویسی توسط یکی از سهامداران یا اعضای هیئت مدیره و اخذ آگهی تاسیس و مدارک شرکت