متقاضیان محترمی که قصد دارند برای ثبت برند در اصفهان اقدام کنند ، می بایست از طریق سامانه اداره مالکیت معنوی، اظهارنامه ثبت را تکمیل نموده و هزینه ثبت را که در سامانه مشخص شده از طریق الکترونیکی واریز نمایند. در این مقاله سعی نموده ایم، توضیحات کامل و جامعی در این رابطه ارائه نماییم.
• هزینه ثبت اظهارنامه :
هزینه ثبت اظهارنامه طبق جدول شماره 3 ضمیمه یک آئین نامه اجرایی ایران به ازاء یک طبقه برای شخص حقیقی 000/ 200 ریال و شخص حقوقی 000/400 ریال تعیین شده که باید به حساب اداره کل ثبت مالکیت صنعتی پرداخت و رسید آن ضمیمه اظهارنامه، تسلیم اداره مرجع ثبت گردد.
متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت ( اداره ثبت علائم اداره مالکیت صنعتی ) می نمایند، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
هزینه انتشار آگهی اظهارنامه

مرجع ثبت ( اداره مالکیت صنعتی ) ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را به هزینه متقاضی جهت اطلاع عموم منتشر می نماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد :
یک – تاریخ و شماره اظهارنامه
دو- در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صورت گرفته است.
برای مطالعه بیشتر می توانید به ما در فکر برتر مراجعه کنید.


موضوعات مشابه: