مدارک لازم برای ثبت شرکت به صورت زیر است :

 • دو نسخه اظهارنامه شرکت
 • دو جلد اساسنامه
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسان 2 نسخه
 • صورت جلسه هیئت مدیره همراه امضای مدیر 2 نسخه
 • مدارک احراز هویت اعضای هیئت مدیره شرکا و سهام داران (کپی شناسنامه و کارت ملی که در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده اند )
 • گواهی پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت از بانک حساب شرکت
 • ارائه کپی و اصل سند مالکیت یا اجاره نامه ی شرکت
 • تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری
 • ارائه گواهی سوپیشینه تمامی اعضای شرکت
 • اقرارنامه تمام اعضای هیئت مدیره مبنی بر اینکه کارمند دولت نیستند و مدیر عامل در شرکتی دیگر پست مدیریتی ندارد .
 • ارائه مجوز فعالیت از وزارت مربوطه
 • ارائه روزنامه رسمی


companyregisterir.com