ثبت شرکت مجسمه سازی:
ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :

" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
طبق ماده 96 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود،وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.همان طور که معلوم است،از این ماده مستفاد می شود که آورده های شرکاء به شرکت با مسئولیت محدود می تواند نقد یا غیرنقد باشد.
سرمایه در شرکت بامسئولیت محدود : اگر چه در قانون تجارت حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده لیکن به موجب ماده 120 همان قانون نمی تواند سرمایه را به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآید و مطابق ماده 96 قانون تجارت باید سهم الشرکه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تسلیم و تقویم و در شرکت نامه تصریح گردد.
شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد شرکاء دو نفر پیش بینی شده است.
امید آنکه از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید. با ما همراه شوید در کارا ثبت


موضوعات مشابه: