مدارک مورد نیاز برای ثبت برند صنایع دستی
• کپی مدارک شناسایی شخص متقاضی یا صاحبان امضاء در مورد اشخاص حقوقی
• مجوز فعالیت ( شامل جواز کسب ، پروانه بهره برداری ...)
• ارائه کارت بازرگانی برای متقاضیانی که در نام تجاری خود از حروف لاتین استفاده می کنند.
• تصویری از علامت درخواستی در ابعاد 6 در 6 یا 10 در 10
• آگهی تأسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.
• چنانچه متقاضی بخواهد به استناد تقاضای ثبت در خارج از کشور از مزایای حق تقدم استفاده کند باید مدارک مربوط به حق تقدم را همراه با اظهارنامه تسلیم کند.
• مدارک مربوط به نماینده قانونی ( در صورت تقاضا به وسیله نماینده قانونی با حق امضاء)

companyregister.ir

موضوعات مشابه: