ثبت شرکت، نخستین گام برای انجام فعالیت های تجاری، صنعتی و خدماتی در سراسر کشور است و به ویژه برای آن دسته از افرادی که خواهان شرکت در مناقصه های دولتی و بین المللی هستند، این الزام قانونی بیش از سایر کسب و کارها، مورد توجه قرار می گیرد . در مقاله حاضر تلاش شده تا به نحوه ثبت و راه اندازی شرکت در شهرستان طبس پرداخته شود.
برای تاسیس شرکت در طبس ابتدا باید بدانید که برای انجام چه فعالیتی قصد تجارت دارید و اهداف خود را تعیین کنید تا بتوانید به درستی مسیر حرکتی خود را پیش بگیرید و سپس به اهداف مالی نیز دست یابید.
در این شهرستان می توان انواع شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری را به ثبت رساند که موسسات غیرتجاری موسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان ، قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند و شرکت های تجاری ، شرکت هایی هستند که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل می شوند. در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری به هفت قسم تقسیم می گردد :
1- شرکت سهامی
2- شرکت با مسئولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیرسهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
توضیحات مربوط به هر کدام از انواع ثبت شرکت را می توانید در وب سایت فکر برتر بخوانید.