شرکت تام باهر

در شرکت تام باهر با انواع محصولات تام باهر و داشتن چندین نمایندگی در محصولاتی چون بال اسکرو، لینیر گاید و دنده شانه ایی در بین رقیبان خود همیشه حرفی برای گفتن خواهد داشت.


نمایندگی باهر در تمام محصولات

نمایندگی جی تن در بال اسکرو

نمایندگی گامبینی در دنده شانه ایی

نمایندگی STAF در لینیر گاید