زن به مجرد عقد نکاح مالک تمام مهریه می گردد اما مطالبه آن منوط است بر وقوع نزدیکی میان زوجین. بدین صورت که پس از عقد، هر چند زوجه مالک تمام مهریه می گردد اما تنها می تواند نصف مهریه را با کمک وکیل مهریه درخواست نماید و حق مطالبه نصف دیگر نیز پس از وقوع نزدیکی به وجود می آید.با این حال زن می تواند از حق حبس استفاده نموده و تمکین خود را در گرو پرداخت مهریه قرار دهد. در اینجا منظور از تمکین زوجه، تمکین خاص می باشد که به معنای وقوع نزدیکی و یا همان آمیزش جنسی با زوج است.
با توجه به امکان تقسیط مهریه در سالیان اخیر، پرداخت اولین قسط از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین در مقابل زوج نموده و حق حبس او را از بین می برد. حق حبس همچنین با یک بار تمکین از زوج، از بین خواهد رفت، هر چند پرداخت مهریه صورت نگرفته باشد.
پس از وقوع نزدیکی میان زوجین، هیچ چیزی نمی تواند مانع حق زوجه مبنی بر مطالبه و دریافت مهریه گردد. زن می تواند مبادرت به بذل مهریه نماید؛ با این حال این امر با اسقاط حق متفاوت بوده و شامل موانع قانونی دریافت مهریه نمی گردد.تاثیر عدم تمکین عام بر پرداخت مهریه

تمکین عام به معنای حسن معاشرت زوجه و همچنین آراستگی وی در حدود عرف و انجام امور منزل، حفظ آبرو و مدیریت منزل در غیاب مرد می باشد.بسیاری از افرادی که برای مشاوره حقوقی مهریه به موسسات حقوقی مختلف مراجعه می کنند، سوالاتی در خصوص تاثیر رابطه نامشروع زوجه بر عدم پرداخت مهریه دارند و یا اینکه عدم تمکین زوجه چه تاثیری بر پرداخت مهریه دارد و سوالاتی از این قبیل.باید گفت که هیچ کدام از موارد فوق بر حق زن در خصوص مطالبه و دریافت مهریه تاثیر گذار نبوده و زن در هر حالتی ( مگر فسخ و یا بطلان نکاح ) می تواند درخواست مطالبه مهریه دهد.زنی که به علت رابطه نامشروع محکوم به مجازات حد و یا تعزیری شده است و یا زنی که در متارکه به سر می برد و یا به هر عنوان دیگری درگیر مسائل حقوقی و کیفری شده است و یا حتی در زندان به سر می برد، می تواند با کمک وکیل خانم درخواست مطالبه مهریه دهد و حق خود را در این زمینه به مرحله اجر بگذارد.