امروزه دیگر مانند گذشته نیست که برای ثبت شرکت به سازمان ثبت شرکت های استان خود مراجعه نمایید تا پس از تکمیل فرم و مدارک و پرداخت هزینه ثبت شرکت، منتظر بمانید تا مراحل بعدی توسط سازمان ثبت انجام شود .
این روزها با امکان ثبت در سامانه ثبت شرکت ها به آدرس irsherkat.ssaa.ir مراحل کمی آسان تر شده است .
برای ثبت شرکت به صورت آنلاین در سامانه ثبت شرکت ها، بعد از ورود به سایت و مراجعه به بخش پذیرش درخواست ثبت شرکت فرمی پیش روی شما قرار می گیرد که باید مرحله به مرحله تکمیل نمایید .
اطلاعات مربوط به متقاضی
پنج نام انتخابی برای شرکت
مدت و نوع فعالیت شرکت
نشانی مرکز اصلی (آدرس دفتر اصلی شرکت)
سرمایه شخص حقوقی (سرمایه شرکت)
درج مشخصات کلیه ذینفعان شرکت
سهام یا سرمایه اشخاص
سمت اشخاص ذینفع در شرکت
ارتباط بین افراد شامل نماینده و وکیل
ثبت اطلاعات شعب شرکت
سمت افراد در شعب
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت و تعیین سال مالی شرکت
مدارک رسمی مانند اظهارنامه، اساسنامه، شرکت نامه و صورتجلسه مجمع موسسین که به صورت نمونه در سایت پیش بینی شده اند .
نمایش فهرست مدارک مورد نیاز
شخص متقاضی بعد از ثبت مراحل بالا در سامانه یک شماره پیگیری دریافت می کند تا از این طریق پیگیر پاسخ درخواست خود باشد .

ثبت شرکت کیا ثبتموضوعات مشابه: