سلام.
دوستان من میخوا داخل یه رشته یه کلمه رو جستجو کنم و بگم که توی چندمین کاراکتر برگردونده شد....یهمی مثلا این کلمه از کاراکتر شماره 6 رشته شروع میشه
یه چیزهایی نوشتم ولی جواب نداده


کد:
data segment
  MSG1 DB 10,13,'ENTER ANY STRING :- $'
  MSG2 DB 10,13,'ENTER Key STRING :- $'
  MSG3 DB 10,13,' $'
  MSG4 DB 10,13,'NOTING FOUND IN THE STRING $' 
  MSG5 DB ' FOUND IN THE GIVEN STRING $'
  ;CHAR DB ?
  COUNT DB 0
  P1 LABEL BYTE
  P2 LABEL BYTE
  
  M1 DB 0FFH
  L1 DB ?
  P11 DB 0FFH DUP ('$')
  P22 DB 0FFH DUP ('$')
  pkey db "press any key...$"
endsDISPLAY MACRO MSG
  MOV AH,9
  LEA DX,MSG
  INT 21H
ENDM 

ASSUME CS:CODE,DS:DATA


    MOV AX,DATA
    MOV DS,AX        
        
    DISPLAY MSG1
    
    LEA BX,P1
    MOV AH,0AH  
    INT 21H
    
    MOV BX,DX
    
    DISPLAY MSG2
    
       LEA DX,P2
    MOV AH,0AH  
    INT 21H
    
    
    DISPLAY MSG3
    
    LEA SI,P11
    LEA DI,P22
           
    MOV CL,L1
    MOV CH,0 
    
    USEOF_REPSCAS:
    
CHECK:
    MOV AL,[SI]
    MOV BL,[DI]
    CMP BL,AL
    JNE SKIP
    INC COUNT    
SKIP:    
    INC SI
    INC DI
    LOOP CHECK
       
    CMP COUNT,0
    JE NOTFOUND
       
    DISPLAY MSG3
    
    MOV DL,COUNT
    ADD DL,30H
    MOV AH,2
    INT 21H 
        
    DISPLAY MSG5
    JMP EXIT 
NOTFOUND:   
    DISPLAY MSG4
        
EXIT:  MOV AH,4CH
    INT 21H


موضوعات مشابه: