خوب دوستان گل حالا نظرتون چیه بیایم با هم یه برنامه ساده بنویسیم که بیاد از طریق درگاههای ورودی اطلاعات رو دریافت کنه (منظور همون تکسهاییه که خودمون قراره طراحی کنیم که کاربر اطلاعات وارد کنه)
این قسمت میاد طراحی رو انجام میده:
کد HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
<form action="chk.aspx" method="get">
    Username: <input type="text" name="usr" /><br />
    Password<input type="password" name="psw" /><br />
    <input type="submit" value="ورود" /><br />
  </form>
</body>
</html>
این صفحه پردازشیمونه که میاد توی این قسمت و عملیاتهای چک کردن رو انجام میده:
کد HTML:
<%@ Page Language="C#" %>

<%
  if (Request["usr"] == "a" && Request["psw"] == "b")
  {
    Response.Redirect("default.htm");
  }
  else
  {
    Response.Redirect("login.htm");
  }
 %>
توی این قسمت بعد از اینکه عملیات چک کردن انجام شد به این صفحه میاد و صفحه اصلیمونو نمایش میده:
کد HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Main</title>
  <style>
    #Div1
    {
      left:5%;top:5%;width:20%;height:20%;
      position:absolute;
      border-width:thick;border-color:Green;border-style:solid;
    }
    #Div2
    {
      left:30%;top:5%;width:70%;height:20%;
      position:absolute;
      border-width:thick;border-color:Green;border-style:solid;
    }
    #Div3
    {
      left:5%;top:30%;width:20%;height:70%;
      position:absolute;
      border-width:thick;border-color:Green;border-style:solid;
    }
    #Div4
    {
      left:30%;top:30%;width:70%;height:70%;
      position:absolute;
      border-width:thick;border-color:Green;border-style:solid;      
    }


  </style>
</head>
<body>
  <div id="Div1" >LOGO</div>
  <div id="Div2">Header-Picture</div>
  <div id="Div3">Menu</div>
  <div id="Div4">Main</div>
</body>
</html>