سال 2013 | 360 صفحه | ISBN: 9781119950578 | 3,18 MB |
معرفی:
کتاب روشن و مختصر “ترانسفورماتورها و القاگرها برای الکترونیک قدرت” براساس اصول الکترومغناطیس، پایه و اصول کاربردی طراحی ترانسفورماتور و القاگر را برای کاربردهای الکترونیک برق؛ شرح می دهد.
این کتاب، مباحث تئوری و عملی القاگرها و ترانسفورماتور های به کارگرفته در فیلترکردن جریان ها، ذخیره کردن انرژی الکترومعناطیسی، ارائه جداسازی فیزیکی میان مدارات و اجرای بالا بردن و پایین آوردن ولتاژهای DC و AC را شرح می دهد.
نویسندگان، طیف وسیعی از کاربردهای سیستم های تبدیل قدرت مدرن را معرفی می کنند. این کتاب، دستورالعمل های طراحی دقیقی براساس یک متدلولوژی قوی برای طراحی القاگر و ترانسفورماتور؛ ارائه می دهد.من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست. "مُنْتِسکیو"


موضوعات مشابه: