سال 2013 | 800 صفحه | ISBN: 9781119979548 | 6,59 MB |
معرفی:
ویرایش دوم کتاب “فیلترهای تطبیقی” کاملا به روز شده است تا آخرین تحولات این رشته را منعکس کند. محتوای این کتاب به طور قابل توجهی گسترش یافته است تا کاربردهای عملی این تئوری را جهت شرح طیف بسیار وسیع تری از کاربردهای توسعه یافته فیلترهای تطبیقی در سال های اخیر، پوشش دهد.
این کتاب یک رویکرد آسان برای نظریه و عملکرد فیلترهای تطبیقی ارائه می دهد به گونه ای که در ابتدای هر فصل به شرح تئوری می پردازد و در انتهای آن فصل، کاربردهای متنوع، با دقت بررسی می شوند.
این رویکرد یکپارچه، کتاب را به یک مرجع ارزشمند برای دانشجویان فارغ التحصیل تبدیل کرده است. همچنین پوشش کاربردهای پیشرفته تر شامل صفی از آنتن ها و ارتباطات بی سیم، آن را به یک منبع فنی برای مهندسان، شاغلان و محققان تبدیل کرده است.


بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. "لینکلن"