دانلود رایگان فیلم های آموزشی الگوریتم های فرا ابتکاری در متلب به زبان فارسی

سایت خانه متلب مجموعه کامل فیلم های آموزشی رایگان فارسی الگوریتم های فراابتکاری برای دانلود رایگان بر روی سایت خود قرار داده است که تمام لینک های فیلم های این سایت در ادامه میتوانید مشاهد کنید. در انتها نیز لینک منبع گذاشته شده است. البته الگوریتم های فراابتکاری با نام هایی دیگری همچون الگوریتم های بهینه سازی ، فرااکتشافی ، فراتکاملی ، محاسبات زیستی ، پردازش تکاملی ، محاسبات نرم ، سیستم های خبره ، بهینه سازی هوشمند و... است. از این گونه الگوریتم ها برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی استفاده میشود که سالور های دقیق نمیتوانند انها را حل کنند.

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب
NSGA-II
http://www.mediafire.com/download/hc7s978k2ciikub/NSGAII.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم زنبورها
Bees Algorithm در متلب
http://www.mediafire.com/download/wt...8wm416j/BA.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی
Artificial Bee Colony ABC
http://www.mediafire.com/download/fmfwfo45eeofoaf/ABC.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان
Ant Colony Optimization ACO
http://www.mediafire.com/download/jaodq561cq66qr7/ACO-TSP.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه رتبه بندی شده
NRGA در متلب
http://www.mediafire.com/download/mfa3js9s2rklcnl/AL-NRGA.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی تولباکس الگوریتم ژنتیک چند هدفه در متلب
http://www.mediafire.com/download/06w5hsnizs299k5/AL-NSGAII-toolbox.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم ژنتیک
Genetic Algorithm GA
http://www.mediafire.com/download/yt62qz9s8u3b4zn/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part4.rar
http://www.mediafire.com/download/mqq576qimedq84g/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part1.rar
http://www.mediafire.com/download/b6x2cv2zo6mv6yk/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part2.rar
http://www.mediafire.com/download/5k7lpp56p62pc8i/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part3.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم رقابت استعماری
Imperialist Competitive Algorithm ICA
http://www.mediafire.com/download/yyj96avf7picg5e/ICA.part01.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم شبیه سازی تبرید
Simulated Annealing SA
http://www.mediafire.com/download/3256azfa75jujf9/SA-QAP.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پرندگان
Particle Swarm Optimization PSO
http://www.mediafire.com/download/jd24a2imxiavdh6/PSO.rar

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم
PSO binary باینری در متلب
http://www.mediafire.com/download/ntds1doo4ip68q9/BPSO.rar


این فیلم ها رو هم گفتند که بزودی به صورت رایگان بر روی سایت میزارن

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم خفاش Bat Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب*تاب FA Firefly algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم زنبورها Bees Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO
موضوعات مشابه: