بازرسی جوش به روش نشر صوتی

نظير بازرسي مخازن تحت فشار فلزي، سيستمهاي لوله کشي، رآکتورها و غيره گسترش يافته است و از اين روش مي‎توان براي تشخيص و موقعيت يابي عيوب مختلف در سازه هاي تحت بار و اجزاي آنها استفاده کرد . تست اکوستيک اميشن يک تکنيک غير فعال است که پالسهاي فراصوتي منتشر شده به وسيله منابع مختلف درون ماده را در لحظه وقوع آن تحليل مي‎کند و تفاوت اصلي آن با روشهايي مانند التراسونيک يا پرتونگاري نيز همين مطلب است. در حالي که در اين دو روش براي به دست آوردن اطلاعات راجع به قطعه مورد نظر نياز به اعمال انرژي خارجي است، در روش اکوستيک اميشن انرژي آزاد شده از ماده مورد نظر مرجعي براي کار بازرسي است . ابداع اين روش به آقاي Joseph Kaiser که در سال 1950 در انيستيتو متالورژي دانشگاه فني مونيخ رساله‎اي تحت عنوان «بررسي رخداد موج صوتي در تستهاي کششي» ارئه نمودند، نسبت داده شده است. به سبب اين رساله و تحقيقات مستمر بعدي تا زمان فوت وي در سال 1958، دانشگاه فني مونيخ به اين تکنولوژي دست يافت. ادامه تحقيقات توسط مراکز مختلف در طول سالهاي بعد منجر به توسعه تجاري و صنعتي اين روش شده است . تخليه سريع انرژي از يک منبع متمرکز در درون جسم باعث ايجاد امواج الاستيک گذرا و انتشار آنها در ماده مي‎شود. اين پديده را اکوستيک اميشن مي‎نامند. اين امواج در ماده سير مي‎کنند و به سطح آن مي‎رسند. تست غير مخرب به روش اکوستيک اميشن شامل دريافت اين امواج و تحليل آنها به منظور برقراري ارتباط بين امواج دريافت شده و تغييرات ايجاد شده بر روي منبع است. با توجه به انتشار امواج از منبع تا سطح ماده، مي‎توان آنها را توسط سنسورهايي ثبت کرد و از اين طريق اطلاعاتي در مورد وجود و محل منبع انتشار امواج به دست آورد . اين امواج مي‎توانند فرکانسهايي تا چند MHz داشته باشند. براي شنيدن صداي مواد و شکست سازه ها از سنسورهاي التراسونيک در محدوده kHz 20 تا MHz 1 استفاده مي‎شود و فرکانسهاي متداول در اين روش در محدوده kHz 300 - 150 هستند . کاربرد اين روش تنها به بازرسي غير مخرب قطعات، تجهيزات و سيستمهاي مختلف محدود نمي‎شود و علاوه بر آن مي‎توان از آن براي تخمين عمر قطعات و تجهيزات بهره گرفت. همچنين از اين روش مي‎توان براي آشکار سازي و مکان يابي تخليه هاي جزئي ولتاژ در مبدلهاي بزرگ، تحقيق و بررسي خصوصيات و مشخصات مواد، زمين شناسي و تحقيق ميکرو ارتعاش ها استفاده کرد.
اصول بازرسي به وسيله تست اکوستيک اميشن

نيروهاي اعمال شده به قطعه باعث تحريک آن و ايجاد تنشهاي مختلفي مي‎شود. اين تنشها باعث ايجاد منابعي مي‎شود که امواج فراصوتي صادر مي‎کنند. به حوادث فيزيکي که منجر به توليد اکوستيک اميشن شود اتفاق يا حادثه اکوستيک اميشن گفته مي‎شود . به عنوان مثال مي‎توان به شکل گيري ترک اشاره کرد. امواج توليد شده در تمام جهات بدون توقف منتشر مي‎شوند. اين اتفاق مانند يک زلزله در ابعاد ميکروسکوپي است که مرکز زلزله همان عيب ايجاد شده است . ‎کنند. به حوادث فيزيکي که منجر به توليد اکوستيک اميشن شود اتفاق يا حادثه اکوستيک اميشن گفته مي‎شود . به عنوان مثال مي‎توان به شکل گيري ترک اشاره کرد. امواج توليد شده در تمام جهات بدون توقف منتشر مي‎شوند. اين اتفاق مانند يک زلزله در ابعاد ميکروسکوپي است که مرکز زلزله همان عيب ايجاد شده است نحوه انجام تست اکوستيک اميشن انتشار اين امواج تا سطح قطعه يعني جايي که سنسورها نصب شده اند ادامه مي‎يابد و به وسيله سنسورها ثبت شده و به سيگنالهاي الکتريکي تبديل مي‎شود. به وقوع پيوستن اکوستيک اميشن و در نتيجه توليد سيگنالهاي اکوستيک اميشن است را فعاليت اکوستيک اميشن مي‎نامند. سيستم اکوستيک اميشن اين سيگنالها را پردازش مي‎کند و آنها را به بسته‎هاي اطلاعاتي تبديل مي‎کند.
منفرد، وحید.«بازرسی جوش به روش نشر صوتی»، بازرسی جوش کاج.

موضوعات مشابه: