فيلم سينمايي حركت ناگهاني ممنوع صحنه هاي جنسي ندارد اما خشونت هاي زيادي در طول فيلم رخ مي دهد كه مناسب افراد كم سن و سال نيست. فيلمبرداري مانند تمام كارهاي سودربرگ، درخشان است. ديالوگ نويسي آثار سودبزرگ همواره با چاشني طنز همراه بوده است. طنزي كه اگرچه نمي تواند مانند آثار برادران كوئن نافذ و بُرنده باشد، اما روي هم رفته قابل قبول است. در فيلم «حركت ناگهاني ممنوع» نيز برخي كنايه ها به مسائل اجتماعي تاريخ معاصر آمريكا مطرح مي شوند كه ‘hid جالب و بامزه از آب درآمده اند. سودبرگ به خوبي توانسته تعليق را تا دقايق انتهايي فيلم حفظ كند. بازي بنسيو دل تورو در ميان بازيگران مشهور فيلم، تماشايي تر است. قصه كلي فيلم حركت ناگهاني ممنوع كشش داستان هاي مختلفي كه در طول فيلم مطرح مي شوند را ندارد. به همين دليل برخي از خرده روايت هاي فيلم مانند ماجراي حسابدار، نه جذابيت چنداني دارند و نه كمكي به شكل گرفتن ساختمان فيلمنامه كرده اند. متاسفانه از ميانه داستان به بعد، قصه از كنترل خارج مي شود و چندين شخصيت مختلف به داستان اضافه مي شوند كه پرداختي ندارند و صرفاً در حد معرفي هستند. ازدياد اين شخصيت ها باعث گيج شدن مخاطب مي شود. داستان فيلم در دهه پنجاه روايت مي شود اما خيلي نشاني از المان هاي اين سال ها در فيلم نيست. مانند بسياري از آثار سودربرگ، در اينجا هم برخي بازيگران مشهور به دليل دوستي صميمي با سودربرگ مقابل دوربين آمده اند اما كار خاصي براي انجام دادن نداشته اند! مت ديمون شاخص ترين چهره در ميان اين بازيگران است. منبع: http://avamovie.royablog.ir/

موضوعات مشابه: