برای مشاهده مفیدترین ارسال در این موضوع اینجا کلیک کنید

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1
Like Tree7نفر پسندیدند
 • 4 ارسال توسط Hossein

موضوع: ماشین حساب در اسمبلی ( تحت داس - گرافیکی - متنی )

 1. #1
  بنیانگذار
  تاریخ عضویت
  2010 January
  محل سکونت
  زیر سایه خدا
  سن
  37
  ارسال ها
  1,308
  تشکر
  2,923
  تشکر شده 2,205 بار در 886 پست
  نوشته های وبلاگ
  37


  1 امتياز مثبت از 1 راي
  آيا اين پست براي شما سودمند بود؟ بله | خیر

  ماشین حساب در اسمبلی ( تحت داس - گرافیکی - متنی )

  سلام .
  چون اخیرا خیلی سوال شده بود و دوستان زیادی دنبال ماشین حساب بودن من علاوه بر پروژه هایی که دوستان از ترم های قبل گذاشتن اینا رو هم قرار میدم تا انشاالله مورد استفاده قرار بگیره و مفید واقع بشه . (انشاالله بعد از کنکور سورسهای بیشتری از اسمبلی تو بخش کتابخونه انجمن قرار میگیره که دوستان بتونن استفاده کنن . )
  چند تا ماشین حساب اینجا معرفی میکنم . یکی گرافیکی هست و دوتای دیگه معمولی .  ابتدا سورس کد کامل این برنامه ها رو میزارم و در انتها هم سورس کدها رو ضمیمه کردم .
  شبیه ساز emu8086 4.08 و فایلهای Masm و Link هم ضمیمه شدن که میتونید دنلود کنید . (برای یادگرفتن کار با Masm میتونید اینجا رو بخونید : نحوه کامپایل و ساخت فایل اجرایی از سورس کد های اسمبلی )

  برنامه اول ماشین حساب گرافیکی تحت داس : ( تست شده و اجرا شده در emu8086 )

  توضیحات این برنامه  ;in the name of GOD
  ;a Dos based graphical calculator in assembly
  ;ustmb.ir
  ;author: unknown
  ;---------------------------------------------------
  ;---------------------------------------------------
  ;------------------ M A C R O S -------------------
  ;---------------------------------------------------
  ;---------------------------------------------------
  push_all macro ;push all mnacros
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  push si
  endm
  ;---------------------------------------------------
  pop_all macro ;pop all macros
  pop si
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  endm
  ;---------------------------------------------------
  gotoxy macro x,y ;move cursor
  push_all
  mov dl,x
  mov dh,y
  mov bx,0
  mov ah,02h
  int 10h
  pop_all
  endm
  ;---------------------------------------------------
  putstr macro buffer ;print string
  push_all
  mov ah,09h
  mov dx,offset buffer
  int 21h
  pop_all
  endm
  ;---------------------------------------------------
  putch macro char,color ;print character
  push_all
  mov ah,09h
  mov al,char
  mov bh,0
  mov bl,color
  mov cx,1
  int 10h
  pop_all
  endm
  ;---------------------------------------------------
  clear macro buf
  lea si,buf
  mov [si],' '
  mov [si+1],' '
  mov [si+2],' '
  mov [si+3],' '
  mov [si+4],' '
  gotoxy 16,3
  putstr buf
  endm
  ;---------------------------------------------------
  initmouse macro
  mov ax,0
  int 33h
  endm
  ;---------------------------------------------------
  getmouse macro key

  local l1,en,en1,en2
  local r1,c11,c12,c13,c14,c15
  local r2,c21,c22,c23,c24
  local r3,c31,c32,c33,c34
  local r4,c41,c42,c43,c44

  push_all ;push all registers
  l1:
  mov ax,1 ;show mouse
  int 33h
  mov ax,3 ;get pose
  int 33h
  cmp bx,1
  jne l1

  ;....................
  r1:
  cmp cx,064h
  jna r2
  cmp cx,074h
  ja r2

  c11:
  cmp dx,14h
  jb c12
  cmp dx,24h
  ja c12
  mov [key],'E'
  jmp en1
  c12:
  cmp dx,2ch
  jb c13
  cmp dx,3ch
  ja c13
  mov [key],'7'
  jmp en1
  c13:
  cmp dx,44h
  jb c14
  cmp dx,54h
  ja c14
  mov [key],'4'
  jmp en1
  c14:
  cmp dx,5ch
  jb c15
  cmp dx,6ch
  ja c15
  mov [key],'1'
  jmp en1
  c15:
  cmp dx,74h
  jb r2
  cmp dx,84h
  ja r2
  mov [key],'C'
  jmp en1

  ;....................
  r2:
  cmp cx,084h
  jb r3
  cmp cx,094h
  ja r3

  c21:
  cmp dx,2ch
  jb c22
  cmp dx,3ch
  ja c22
  mov [key],'8'
  jmp en1
  c22:
  cmp dx,44h
  jb c23
  cmp dx,54h
  ja c23
  mov [key],'5'
  jmp en1
  c23:
  cmp dx,5ch
  jb c24
  cmp dx,6ch
  ja c24
  mov [key],'2'
  jmp en1
  c24:
  cmp dx,74h
  jb r3
  cmp dx,84h
  ja r3
  mov [key],'0'
  jmp en1

  ;....................
  r3:
  cmp cx,0a4h
  jb r4
  cmp cx,0b4h
  ja r4

  c31:
  cmp dx,2ch
  jb c32
  cmp dx,3ch
  ja c32
  mov [key],'9'
  jmp en1
  c32:
  cmp dx,44h
  jb c33
  cmp dx,54h
  ja c33
  mov [key],'6'
  jmp en1
  c33:
  cmp dx,5ch
  jb c34
  cmp dx,6ch
  ja c34
  mov [key],'3'
  jmp en1
  c34:
  cmp dx,74h
  jb r4
  cmp dx,84h
  ja r4
  mov [key],'='
  jmp en1

  ;.....................
  r4:
  cmp cx,0c4h
  jb en
  cmp cx,0d4h
  ja en

  c41:
  cmp dx,2ch
  jb c42
  cmp dx,3ch
  ja c42
  mov [key],'/'
  jmp en1
  c42:
  cmp dx,44h
  jb c43
  cmp dx,54h
  ja c43
  mov [key],'*'
  jmp en1
  c43:
  cmp dx,5ch
  jb c44
  cmp dx,6ch
  ja c44
  mov [key],'-'
  jmp en1
  c44:
  cmp dx,74h
  jb en
  cmp dx,84h
  ja en
  mov [key],'+'
  jmp en1

  ;.....................
  en:
  mov [key],'=' ;no match found!
  en1:
  cmp key,'E'
  je exit
  cmp key,'C'
  jne en2
  mov of,0
  mov xsighn,0
  jmp begin
  en2:
  pop_all ;popall registers

  endm
  ;---------------------------------------------------
  wait_for_key macro k
  local w0,w1,w2,w3

  initmouse
  getmouse k

  mov al,k
  cmp al,'-'
  jne w0
  mov operand1,'-'
  jmp w3
  w0:cmp al,'+'
  jne w1
  mov operand1,'+'
  jmp w3
  w1:cmp al,'*'
  jne w2
  mov operand1,'*'
  jmp w3
  w2:cmp al,'/'
  jne w3
  mov operand1,'/'
  w3:mov [k],al

  endm
  ;---------------------------------------------------
  number_in macro n,operand,lenth
  local l1,l1_2,l1_2_1,l1_3
  local l2,l3,l4

  push_all


  ;.........................
  mov lenth,0 ;wait for first key
  lea si,buffer ; maybe first key
  wait_for_key key ;willbe a mark
  jmp l1_2


  ;........................
  l1:
  initmouse
  getmouse key

  l1_2:
  cmp lenth,0 ;first time,clear screen
  jne l1_2_1
  clear buffer
  putstr buffer
  gotoxy 16,3
  l1_2_1:
  mov al,key ;check if its number
  cmp al,48
  jb l2
  cmp al,58
  ja l2

  l1_3:
  mov [si],al
  push_all

  mov ah,02h
  mov dx,[si]
  int 21h

  inc si
  inc lenth
  cmp lenth,6 ;just resive 5 digits + 1 operand
  jne l1
  ;........................
  l2: ;converting to integer
  mov dx,0
  cmp lenth,0
  je l4
  mov operand,al ;get operand
  lea si,buffer
  mov cx,lenth
  mov bx,10
  l3: ;make number
  mov ax,dx
  mul bx
  mov dx,ax
  mov ah,0
  mov al,[si]
  sub al,48
  add dx,ax
  inc si
  loop l3


  ;........................
  l4:
  mov n,dx
  gotoxy 24,3
  pop_all

  endm
  ;---------------------------------------------------
  putrez macro buffer,x
  local next_digit,pz1,pz2

  push_all
  mov ax,x ;convert <int> to <str>
  clear buffer
  lea si,buffer
  mov bx,10

  ;........................
  next_digit: ;seprate digits into
  mov dx,0 ; buffer
  div bx
  add dl,48
  mov [si+4],dl
  dec si
  cmp ax,0
  jne next_digit

  ;.........................
  gotoxy 16,3 ;print buffer
  putstr buffer

  cmp of,1 ;print owerflow mark
  jne pz1
  gotoxy 24,3
  putch 'F',12
  jmp pz2 ;print xsighn
  pz1:
  cmp xsighn,1
  jne pz2
  gotoxy 23,3
  putch '-',12
  pz2:
  pop_all

  endm
  ;---------------------------------------------------
  reset macro
  mov x,0
  mov y,0
  mov xsighn,0
  mov of,0
  clear buffer
  mov key,0
  mov operand1,0
  endm
  ;---------------------------------------------------
  ;---------------------------------------------------
  ;--------- D A T A -------- S E G M E N T-----------
  ;---------------------------------------------------
  ;---------------------------------------------------
  data segment
  ; add your data here!


  ;vars
  ;---------------------------------------------------
  x dw 0
  y dw 0
  buffer db 5 dup(0),'$'
  lenth dw 0
  operand1 db 0
  operand2 db 0
  key db 0
  of db 0
  ng db 0
  xsighn db 0
  ysighn db 0
  ;---------------------------------------------------


  ;print lines
  ;---------------------------------------------------
  l0 db 218,17 dup(196),191,'$'
  l1 db 179,' ',201,205,187,201,10 dup(205),187,' ',179,'$'
  l2 db 179,' ',186,' ',186,186,10 dup(' '),186,' ',179,'$'
  l3 db 179,' ',200,205,188,200,10 dup(205),188,' ',179,'$'
  l4 db 179,' ',218,196,191,' ',218,196,191,' ',218,196,191,' ',218,196,191,' ',179,'$'
  l5 db 179,' ',179,' ',179,' ',179,' ',179,' ',179,' ',179,' ',179,' ',179,' ',179,'$'
  l6 db 179,' ',192,196,217,' ',192,196,217,' ',192,196,217,' ',192,196,217,' ',179,'$'
  l7 db 192,17 dup(196),217,'$'
  ;---------------------------------------------------


  ends
  ;---------------------------------------------------
  ;---------------------------------------------------
  ;--------- S T A C K S E G M E N T --------------
  ;---------------------------------------------------
  ;---------------------------------------------------

  stack segment
  dw 128 dup(0)
  ends

  code segment
  start:
  ; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov es, ax

  ;--------------------------------------------------
  ;--------------------------------------------------
  ;--- C A L C U L A T O R E -------- P R O C ------
  ;--------------------------------------------------
  ;--------------------------------------------------


  call print_screen

  begin:
  reset
  calc1:
  putrez buffer,x ;print x
  number_in x,operand1,lenth
  mov al,operand1
  cmp al,'='
  je calc1
  calc2:
  number_in y,operand2,lenth
  call calculate ;x = x (operand1) y
  mov al,operand2
  cmp al,'='
  je calc1 ;if(operand2=='='):printx,start again.
  mov operand1,al ;else:operand1=operand2,printx,get buffer again.
  putrez buffer,x
  jmp calc2

  ;--------------------------------------------------
  ;--------------------------------------------------
  ;------------- F U N C T I O N S -----------------
  ;--------------------------------------------------
  ;--------------------------------------------------

  print_screen proc :


  gotoxy 10,1;...........
  putstr l0 ;
  gotoxy 10,2;........ ;
  putstr l1 ; ;
  gotoxy 10,3 ; ;out cadr
  putstr l2 ; ;
  gotoxy 10,4 ; ;
  putstr l3 ; ;
  gotoxy 10,5;...... ; ;
  putstr l4 ; ;rezualt board + exit key
  gotoxy 10,6 ; ; ;
  putstr l5 ; ; ;
  gotoxy 10,7 ; ; ;
  putstr l6 ; ; ;
  gotoxy 10,8 ; ; ;
  putstr l4 ; ; ;
  gotoxy 10,9 ;key board
  putstr l5 ; ; ;
  gotoxy 10,10 ; ; ;
  putstr l6 ; ; ;
  gotoxy 10,11 ; ; ;
  putstr l4 ; ; ;
  gotoxy 10,12 ; ; ;
  putstr l5 ; ; ;
  gotoxy 10,13 ; ; ;
  putstr l6 ; ; ;
  gotoxy 10,14 ; ; ;
  putstr l4 ; ; ;
  gotoxy 10,15;..... ; ;
  putstr l5 ; ;
  gotoxy 10,16;....... ;
  putstr l6 ;
  gotoxy 10,17;..........
  putstr l7

  ;keyboard lables
  gotoxy 13,3
  putch 'E',12
  gotoxy 13,6
  putch '7',9
  gotoxy 17,6
  putch '8',9
  gotoxy 21,6
  putch '9',9
  gotoxy 25,6
  putch '/',12
  gotoxy 13,9
  putch '4',9
  gotoxy 17,9
  putch '5',9
  gotoxy 21,9
  putch '6',9
  gotoxy 25,9
  putch '*',12
  gotoxy 13,12
  putch '1',9
  gotoxy 17,12
  putch '2',9
  gotoxy 21,12
  putch '3',9
  gotoxy 25,12
  putch '-',12
  gotoxy 13,15
  putch 'C',12
  gotoxy 17,15
  putch '0',9
  gotoxy 21,15
  putch '=',12
  gotoxy 25,15
  putch '+',12

  ret
  print_screen endp
  ;--------------------------------------------------

  calculate proc near


  cmp operand1,'+'
  je pluss
  cmp operand1,'-'
  je mines
  cmp operand1,'*'
  je mulplus
  cmp operand1,'/'
  je devide
  jmp begin ;no match found!  ;...........................
  pluss:
  mov al,xsighn
  cmp al,0
  je pl1 ;x>0 & y>0
  jne pl2 ;x<0 & y>0
  pl1:
  mov ax,x
  add ax,y
  jno pl1_1
  mov of,1
  pl1_1:
  mov x,ax
  ret
  pl2:
  mov ax,x
  cmp ax,y
  jae pl3
  jb pl4
  pl3:
  mov ax,x
  sub ax,y
  mov x,ax
  ret
  pl4:
  mov ax,y
  sub ax,x
  mov x,ax
  mov xsighn,0
  ret

  ;...........................
  mines:
  mov al,xsighn
  cmp al,ysighn
  je mi1 ;x>0 & y>0
  jne mi2 ;x<0 & y>0
  mi1:
  mov ax,x
  cmp ax,y
  jae mi3
  jb mi4
  mi3:
  mov ax,x
  sub ax,y
  mov x,ax
  mov xsighn,0
  ret
  mi4:
  mov ax,y
  sub ax,x
  mov x,ax
  mov xsighn,1
  ret
  mi2:
  mov ax,x
  add ax,y
  jno mi5
  mov of,1
  mi5:
  mov x,ax
  mov xsighn,1
  ret


  ;...........................
  mulplus:
  mov dx,0;.........
  mov ax,x ;
  cwd;.............;
  mov bx,y ;
  mul bx ;
  jno mu1 ;
  mov of,1 ;
  mu1: ;
  add ax,dx;....
  mov x,ax
  mov al,xsighn
  cmp al,ysighn
  je mu2
  jne mu3
  mu2:
  mov xsighn,0
  ret
  mu3:
  mov xsighn,1
  ret
  ;...........................
  devide:
  mov ax,x
  cwd
  mov bx,y
  div bx
  mov x,ax

  mov al,xsighn
  cmp al,ysighn
  jne de1
  mov xsighn,0
  ret
  de1:
  mov xsighn,1
  ret
  ;...........................

  calculate endp
  ;---------------------------------------------------


  exit:

  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h
  ends

  end start ; set entry point and stop the assembler.  برنامه دوم : ماشین حساب ساده که عمل جمع - کم - ضرب و تقسیم رو انجام میده . ( تست و اجرا شده در emu8086 )  ; command prompt based simple calculator (+,-,*,/) for 8086.
  ; example of calculation:
  ; input 1 <- number: 10
  ; input 2 <- operator: -
  ; input 3 <- number: 5
  ; -------------------
  ; 10 - 5 = 5
  ; output -> number: 5

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;; this maro is copied from emu8086.inc ;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ; this macro prints a char in AL and advances
  ; the current cursor position:
  PUTC MACRO char
  PUSH AX
  MOV AL, char
  MOV AH, 0Eh
  INT 10h
  POP AX
  ENDM
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  org 100h

  jmp start


  ; define variables:

  msg0 db "note: calculator works with integer values only.",0Dh,0Ah
  db "to learn how to output the result of a float division see float.asm in examples",0Dh,0Ah,'$'
  msg1 db 0Dh,0Ah, 0Dh,0Ah, 'enter first number: $'
  msg2 db "enter the operator: + - * / : $"
  msg3 db "enter second number: $"
  msg4 db 0dh,0ah , 'the approximate result of my calculations is : $'
  msg5 db 0dh,0ah ,'thank you for using the calculator! press any key... ', 0Dh,0Ah, '$'
  err1 db "wrong operator!", 0Dh,0Ah , '$'
  smth db " and something.... $"

  ; operator can be: '+','-','*','/' or 'q' to exit in the middle.
  opr db '?'

  ; first and second number:
  num1 dw ?
  num2 dw ?


  start:
  mov dx, offset msg0
  mov ah, 9
  int 21h


  lea dx, msg1
  mov ah, 09h ; output string at ds:dx
  int 21h


  ; get the multi-digit signed number
  ; from the keyboard, and store
  ; the result in cx register:

  call scan_num

  ; store first number:
  mov num1, cx  ; new line:
  putc 0Dh
  putc 0Ah
  lea dx, msg2
  mov ah, 09h ; output string at ds:dx
  int 21h


  ; get operator:
  mov ah, 1 ; single char input to AL.
  int 21h
  mov opr, al  ; new line:
  putc 0Dh
  putc 0Ah


  cmp opr, 'q' ; q - exit in the middle.
  je exit

  cmp opr, '*'
  jb wrong_opr
  cmp opr, '/'
  ja wrong_opr


  ; output of a string at ds:dx
  lea dx, msg3
  mov ah, 09h
  int 21h


  ; get the multi-digit signed number
  ; from the keyboard, and store
  ; the result in cx register:

  call scan_num


  ; store second number:
  mov num2, cx
  lea dx, msg4
  mov ah, 09h ; output string at ds:dx
  int 21h
  ; calculate:

  cmp opr, '+'
  je do_plus

  cmp opr, '-'
  je do_minus

  cmp opr, '*'
  je do_mult

  cmp opr, '/'
  je do_div


  ; none of the above....
  wrong_opr:
  lea dx, err1
  mov ah, 09h ; output string at ds:dx
  int 21h


  exit:
  ; output of a string at ds:dx
  lea dx, msg5
  mov ah, 09h
  int 21h


  ; wait for any key...
  mov ah, 0
  int 16h


  ret ; return back to os.  do_plus:


  mov ax, num1
  add ax, num2
  call print_num ; print ax value.

  jmp exit  do_minus:

  mov ax, num1
  sub ax, num2
  call print_num ; print ax value.

  jmp exit
  do_mult:

  mov ax, num1
  imul num2 ; (dx ax) = ax * num2.
  call print_num ; print ax value.
  ; dx is ignored (calc works with tiny numbers only).

  jmp exit
  do_div:
  ; dx is ignored (calc works with tiny integer numbers only).
  mov dx, 0
  mov ax, num1
  idiv num2 ; ax = (dx ax) / num2.
  cmp dx, 0
  jnz approx
  call print_num ; print ax value.
  jmp exit
  approx:
  call print_num ; print ax value.
  lea dx, smth
  mov ah, 09h ; output string at ds:dx
  int 21h
  jmp exit

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;; these functions are copied from emu8086.inc ;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


  ; gets the multi-digit SIGNED number from the keyboard,
  ; and stores the result in CX register:
  SCAN_NUM PROC NEAR
  PUSH DX
  PUSH AX
  PUSH SI

  MOV CX, 0

  ; reset flag:
  MOV CS:make_minus, 0

  next_digit:

  ; get char from keyboard
  ; into AL:
  MOV AH, 00h
  INT 16h
  ; and print it:
  MOV AH, 0Eh
  INT 10h

  ; check for MINUS:
  CMP AL, '-'
  JE set_minus

  ; check for ENTER key:
  CMP AL, 0Dh ; carriage return?
  JNE not_cr
  JMP stop_input
  not_cr:


  CMP AL, 8 ; 'BACKSPACE' pressed?
  JNE backspace_checked
  MOV DX, 0 ; remove last digit by
  MOV AX, CX ; division:
  DIV CS:ten ; AX = DX:AX / 10 (DX-rem).
  MOV CX, AX
  PUTC ' ' ; clear position.
  PUTC 8 ; backspace again.
  JMP next_digit
  backspace_checked:


  ; allow only digits:
  CMP AL, '0'
  JAE ok_AE_0
  JMP remove_not_digit
  ok_AE_0:
  CMP AL, '9'
  JBE ok_digit
  remove_not_digit:
  PUTC 8 ; backspace.
  PUTC ' ' ; clear last entered not digit.
  PUTC 8 ; backspace again.
  JMP next_digit ; wait for next input.
  ok_digit:


  ; multiply CX by 10 (first time the result is zero)
  PUSH AX
  MOV AX, CX
  MUL CS:ten ; DX:AX = AX*10
  MOV CX, AX
  POP AX

  ; check if the number is too big
  ; (result should be 16 bits)
  CMP DX, 0
  JNE too_big

  ; convert from ASCII code:
  SUB AL, 30h

  ; add AL to CX:
  MOV AH, 0
  MOV DX, CX ; backup, in case the result will be too big.
  ADD CX, AX
  JC too_big2 ; jump if the number is too big.

  JMP next_digit

  set_minus:
  MOV CS:make_minus, 1
  JMP next_digit

  too_big2:
  MOV CX, DX ; restore the backuped value before add.
  MOV DX, 0 ; DX was zero before backup!
  too_big:
  MOV AX, CX
  DIV CS:ten ; reverse last DX:AX = AX*10, make AX = DX:AX / 10
  MOV CX, AX
  PUTC 8 ; backspace.
  PUTC ' ' ; clear last entered digit.
  PUTC 8 ; backspace again.
  JMP next_digit ; wait for Enter/Backspace.


  stop_input:
  ; check flag:
  CMP CS:make_minus, 0
  JE not_minus
  NEG CX
  not_minus:

  POP SI
  POP AX
  POP DX
  RET
  make_minus DB ? ; used as a flag.
  SCAN_NUM ENDP

  ; this procedure prints number in AX,
  ; used with PRINT_NUM_UNS to print signed numbers:
  PRINT_NUM PROC NEAR
  PUSH DX
  PUSH AX

  CMP AX, 0
  JNZ not_zero

  PUTC '0'
  JMP printed

  not_zero:
  ; the check SIGN of AX,
  ; make absolute if it's negative:
  CMP AX, 0
  JNS positive
  NEG AX

  PUTC '-'

  positive:
  CALL PRINT_NUM_UNS
  printed:
  POP AX
  POP DX
  RET
  PRINT_NUM ENDP  ; this procedure prints out an unsigned
  ; number in AX (not just a single digit)
  ; allowed values are from 0 to 65535 (FFFF)
  PRINT_NUM_UNS PROC NEAR
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX

  ; flag to prevent printing zeros before number:
  MOV CX, 1

  ; (result of "/ 10000" is always less or equal to 9).
  MOV BX, 10000 ; 2710h - divider.

  ; AX is zero?
  CMP AX, 0
  JZ print_zero

  begin_print:

  ; check divider (if zero go to end_print):
  CMP BX,0
  JZ end_print

  ; avoid printing zeros before number:
  CMP CX, 0
  JE calc
  ; if AX<BX then result of DIV will be zero:
  CMP AX, BX
  JB skip
  calc:
  MOV CX, 0 ; set flag.

  MOV DX, 0
  DIV BX ; AX = DX:AX / BX (DX=remainder).

  ; print last digit
  ; AH is always ZERO, so it's ignored
  ADD AL, 30h ; convert to ASCII code.
  PUTC AL


  MOV AX, DX ; get remainder from last div.

  skip:
  ; calculate BX=BX/10
  PUSH AX
  MOV DX, 0
  MOV AX, BX
  DIV CS:ten ; AX = DX:AX / 10 (DX=remainder).
  MOV BX, AX
  POP AX

  JMP begin_print

  print_zero:
  PUTC '0'

  end_print:

  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  RET
  PRINT_NUM_UNS ENDP  ten DW 10 ; used as multiplier/divider by SCAN_NUM & PRINT_NUM_UNS.  GET_STRING PROC NEAR
  PUSH AX
  PUSH CX
  PUSH DI
  PUSH DX

  MOV CX, 0 ; char counter.

  CMP DX, 1 ; buffer too small?
  JBE empty_buffer ;

  DEC DX ; reserve space for last zero.


  ;============================
  ; Eternal loop to get
  ; and processes key presses:

  wait_for_key:

  MOV AH, 0 ; get pressed key.
  INT 16h

  CMP AL, 0Dh ; 'RETURN' pressed?
  JZ exit_GET_STRING


  CMP AL, 8 ; 'BACKSPACE' pressed?
  JNE add_to_buffer
  JCXZ wait_for_key ; nothing to remove!
  DEC CX
  DEC DI
  PUTC 8 ; backspace.
  PUTC ' ' ; clear position.
  PUTC 8 ; backspace again.
  JMP wait_for_key

  add_to_buffer:

  CMP CX, DX ; buffer is full?
  JAE wait_for_key ; if so wait for 'BACKSPACE' or 'RETURN'...

  MOV [DI], AL
  INC DI
  INC CX

  ; print the key:
  MOV AH, 0Eh
  INT 10h

  JMP wait_for_key
  ;============================

  exit_GET_STRING:

  ; terminate by null:
  MOV [DI], 0

  empty_buffer:

  POP DX
  POP DI
  POP CX
  POP AX
  RET
  GET_STRING ENDP


  برنامه سوم : ماشین حساب تحت داس معمولی : ( تست شده و اجرا شده در Masm )


  ;THIS PROGRAM DISPLAY MENU AND ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE TOW NUMBERS

  ;--------------------------------------------------------------------------------------;
  ; ;
  ; PRODUCT BY BAHMAN AKBARZADEH ;
  ; ;
  ;--------------------------------------------------------------------------------------;


  STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
  DB 64 DUP(?)
  STACK ENDS
  ;**************************************14 ;DATA SEGMENT
  DATA SEGMENT PARA 'DATA'
  ORG 50H
  UP DB 0C9H, 16 DUP(0CDH), 0BBH, '$'
  L1 DB 0BAH, ' ADDITION ', 0BAH, '$'
  L2 DB 0CCH, 16 DUP(0CDH), 0B9H, '$'
  L3 DB 0BAH, ' SUBTRACTION ', 0BAH, '$'
  L4 DB 0CCH, 16 DUP(0CDH), 0B9H, '$'
  L5 DB 0BAH, ' MULTIPLICATION ', 0BAH, '$'
  L6 DB 0CCH, 16 DUP(0CDH), 0B9H, '$'
  L7 DB 0BAH, ' DIVISION ', 0BAH, '$'
  L8 DB 0CCH, 16 DUP(0CDH), 0B9H, '$'
  L9 DB 0BAH, ' EXIT ', 0BAH, '$'
  DOWN DB 0C8H, 16 DUP(0CDH), 0BCH, '$'
  PRO DB ':::::::::: PRODUCT BY BAHMAN AKBARZADEH ::::::::::$'
  MSG DB ' TO SELECT AN ITEM, USE <UP / DOWN ARROW> AND PRESS < ENTER >.$'
  MSG1 DB 'ENTER NUMBER 1: $'
  MSG2 DB 'ENTER NUMBER 2: $'
  RADD DB 'RESULT OF ADDITION IS : $'
  RSUB DB 'RESULT OF SUBTRACTION IS : $'
  RMUL DB 'RESULT OF MULTIPLICATION IS : $'
  RDIV DB 'RESULT OF DIVISION IS : $'
  STRDATA1 LABEL BYTE
  MAX1 DB 5
  LEN1 DB ?
  DATA1 DB 5 DUP(?)
  STRDATA2 LABEL BYTE
  MAX2 DB 5
  LEN2 DB ?
  DATA2 DB 5 DUP(?)
  DATA3 DD ?
  NUMBER1 DB 2 DUP(?)
  NUMBER2 DB 2 DUP(?)
  RESULT DW 10 DUP(0)
  STRRESULT DB 40 DUP(5)
  DATA ENDS
  ;****************************************50 ;CODE SEGMENT
  CODE SEGMENT PARA 'CODE'
  ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
  MAIN PROC FAR
  MOV AX,DATA
  MOV DS,AX
  ;****************************************56 ;DISPLAY MENU
  MOV CX,0111H
  MOV DX,0220H
  CALL DISPLAY
  ;****************************************60 ;PRINT MSG1
  MOV AH,09H
  LEA DX,MSG1
  INT 21H
  ;****************************************64 ;GIVE DATA1
  MOV AH,0AH
  LEA DX,STRDATA1
  INT 21H
  ;*****************************************68 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0F10H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;****************************************73 ;PRINT MSG2
  MOV AH,09H
  LEA DX,MSG2
  INT 21H
  ;****************************************77 ;GIVE DATA2
  MOV AH,0AH
  LEA DX,STRDATA2
  INT 21H
  ;*****************************************81 ;DATA1(ASCII) TO DATA3(HEX)
  MOV SI,0H
  START: MOV AH,[OFFSET DATA1+SI]
  CMP AH,39H
  JL X1
  SUB AH,7H
  X1: AND AH,0FH
  MOV [OFFSET DATA3+SI],AH
  INC SI
  CMP SI,4
  JNE START
  ;*****************************************92 ;4 BYTE OF DATA3 TO 2 BYTE OF NUMBER1
  LEA SI,DATA3
  MOV AH,[SI]
  MOV BH,[SI+1]
  MOV CL,4
  SHL AH,CL
  OR AH,BH
  MOV NUMBER1,AH

  MOV AH,[SI+2]
  MOV BH,[SI+3]
  MOV CL,4
  SHL AH,CL
  OR AH,BH
  MOV NUMBER1+1,AH
  ;*****************************************107 ;DATA2(ASCII) TO DATA3(HEX)
  MOV SI,0H
  START2: MOV AH,[OFFSET DATA2+SI]
  CMP AH,39H
  JL X2
  SUB AH,7H
  X2: AND AH,0FH
  MOV [OFFSET DATA3+SI],AH
  INC SI
  CMP SI,4
  JNE START2
  ;*****************************************118 ;4 BYTE OF DATA3 TO 2 BYTE OF NUMBER2
  LEA SI,DATA3
  MOV AH,[SI]
  MOV BH,[SI+1]
  MOV CL,4
  SHL AH,CL
  OR AH,BH
  MOV NUMBER2,AH

  MOV AH,[SI+2]
  MOV BH,[SI+3]
  MOV CL,4
  SHL AH,CL
  OR AH,BH
  MOV NUMBER2+1,AH
  ;*****************************************133 ;PRIMARY PART
  MOV CX,0111H
  MOV DX,0220H
  BACK: CALL DISPLAY
  ;*****************************************137 ;LOCATION OF MOUSE
  PUSH DX
  MOV DX,1008H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;****************************************143 ;PRINT MSG
  MOV AH,09H
  LEA DX,MSG
  INT 21H
  POP DX
  ;****************************************148 PRIMARY PART
  CALL INPUT
  CMP BH,0EH
  JNE BACK
  CMP CH,01H
  JNE Z1
  CALL ADDITION
  JMP BACK
  Z1: CMP CH,03H
  JNE Z2
  CALL SUBTRACTION
  JMP BACK
  Z2: CMP CH,05H
  JNE Z3
  CALL MULTIPLICATION
  JMP BACK
  Z3: CMP CH,07H
  JNE Z4
  CALL DIVISION
  JMP BACK
  ;*****************************************168 ;CLEAR SCREEN
  Z4: MOV AH,06H
  MOV BH,07H
  MOV CX,0H
  MOV DX,2579H
  MOV AL,0H
  INT 10H
  ;*****************************************175 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0C0EH
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************180 ;END NAMEH
  LEA DX,PRO
  MOV AH,09H
  INT 21H
  ;*****************************************184 ;GETCH()
  MOV AH,01H
  INT 21H
  ;****************************************187 ;END
  MOV AH,4CH
  INT 21H
  MAIN ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ;THIS PART DISPLAY MENU WITH SELECTED ITEM
  ;THIS PART GIVE CX AND DX FOR LOCATION OF SELECTED ITEM

  DISPLAY PROC NEAR
  ;*****************************************198 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  ;*****************************************203 ;CLEAR SCREEN
  MOV AH,06H
  MOV BH,07H
  MOV CX,0H
  MOV DX,2579H
  MOV AL,0H
  INT 10H
  ;*****************************************210 ;SELECTED ITEM
  MOV AH,06H
  MOV AL,1H
  MOV BH,70H
  POP DX
  POP CX
  INT 10H
  PUSH CX
  PUSH DX
  ;*****************************************219 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0110H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************224
  MOV AH,09H
  LEA DX,UP
  INT 21H
  ;*****************************************228 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0210H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************233
  MOV AH,09H
  LEA DX,L1
  INT 21H
  ;*****************************************237 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0310H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************242
  MOV AH,09H
  LEA DX,L2
  INT 21H
  ;*****************************************246 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0410H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************251
  MOV AH,09H
  LEA DX,L3
  INT 21H
  ;*****************************************255 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0510H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************260
  MOV AH,09H
  LEA DX,L4
  INT 21H
  ;*****************************************264 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0610H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************269
  MOV AH,09H
  LEA DX,L5
  INT 21H
  ;*****************************************273 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0710H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************278
  MOV AH,09H
  LEA DX,L6
  INT 21H
  ;*****************************************282 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0810H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************287
  MOV AH,09H
  LEA DX,L7
  INT 21H
  ;*****************************************291 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0910H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************296
  MOV AH,09H
  LEA DX,L8
  INT 21H
  ;*****************************************300 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0A10H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************305
  MOV AH,09H
  LEA DX,L9
  INT 21H
  ;*****************************************309 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0B10H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************314
  MOV AH,09H
  LEA DX,DOWN
  INT 21H
  ;*****************************************318 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,0D10H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;*****************************************323 ;POP SEGMENTS
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  ;*****************************************328 ;END OF DISPLAY MENU
  RET
  DISPLAY ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ;THIS PART GIVE SELECTED ITEM FROM KEYBORD
  ;TISH PART CHANGE CX AND DX FOR SELECTED ITEM

  INPUT PROC NEAR
  ;*****************************************338 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  ;*****************************************340 ;GIVE KEY
  MOV AH,0H
  INT 16H
  ;*****************************************343 ;MOVE
  MOV BH,0H
  CMP AH,50H
  JNE NEXT
  CMP CH,09H
  JNE R1
  MOV CH,01H
  MOV DH,02H
  JMP END
  R1: ADD CH,2H
  ADD DH,2H
  NEXT: CMP AH,48H
  JNE NEXT2
  CMP CH,01H
  JNE R2
  MOV CH,09H
  MOV DH,0AH
  JMP END
  R2: SUB CH,2H
  SUB DH,2H
  NEXT2: CMP AL,0DH
  JNE END
  MOV BH,0EH
  ;*****************************************366 ;POP SEGMENTS
  END: POP AX
  ;*****************************************368
  RET
  INPUT ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ;THIS PART ADDS NUMBER1 AND NUMBER2 THEN PRINT RESULT

  ADDITION PROC NEAR
  ;*****************************************377 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  PUSH SI
  PUSH DI
  ;*****************************************384 ;ADD NUMBER1 AND NUMBER2
  CLC
  MOV AH,NUMBER1
  MOV AL,NUMBER1+1
  MOV BH,NUMBER2
  MOV BL,NUMBER2+1
  ADD AX,BX
  MOV RESULT,AX
  MOV BX,0
  ADC BX,0
  MOV RESULT+2,BX
  ;*****************************************395 ;ASCII OF RESULT TO STRRESULT
  CALL ASCII
  ;*****************************************397 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,1210H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;****************************************402 ;PRINT RADD
  MOV AH,09H
  LEA DX,RADD
  INT 21H
  ;*****************************************406 ;PRINT STRRESULT
  MOV AH,02H
  MOV SI,5
  W5: MOV DL,[OFFSET STRRESULT+SI-1]
  INT 21H
  DEC SI
  CMP SI,0
  JNE W5
  MOV DL,' '
  INT 21H
  MOV DL,'H'
  INT 21H
  ;*****************************************418 ;GETCH()
  MOV AH,01H
  INT 21H
  ;*****************************************421 ;POP SEGMENTS
  POP DI
  POP SI
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  ;*****************************************428
  RET
  ADDITION ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ;THIS PART SUBTRACT NUMBER1 AND NUMBER2 THEN PRINT RESULT

  SUBTRACTION PROC NEAR
  ;*****************************************438 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  PUSH SI
  PUSH DI
  ;*****************************************445 ;SUBTRACT NUMBER2 OF NUMBER1
  MOV AH,NUMBER1
  MOV AL,NUMBER1+1
  MOV BH,NUMBER2
  MOV BL,NUMBER2+1
  SUB AX,BX
  MOV RESULT,AX
  MOV BH,0
  ADC BH,0
  CMP BH,1
  JNE W7
  MOV RESULT+2,0FH
  ;*****************************************457 ;ASCII OF RESULT TO STRRESULT
  W7: CALL ASCII
  ;*****************************************459 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,1210H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;****************************************464 ;PRINT RSUB
  MOV AH,09H
  LEA DX,RSUB
  INT 21H
  ;*****************************************468 ;PRINT STRRESULT
  MOV AH,02H
  MOV SI,5
  W6: MOV DL,[OFFSET STRRESULT+SI-1]
  INT 21H
  DEC SI
  CMP SI,0
  JNE W6
  MOV DL,' '
  INT 21H
  MOV DL,'H'
  INT 21H
  ;*****************************************480 ;GETCH()
  MOV AH,01H
  INT 21H
  ;*****************************************483 ;POP SEGMENTS
  POP DI
  POP SI
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  ;*****************************************490
  RET
  SUBTRACTION ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ;THIS PART MULTIPLY NUMBER1 AND NUMBER2 THEN PRINT RESULT

  MULTIPLICATION PROC NEAR
  ;*****************************************500 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  PUSH SI
  PUSH DI
  ;*****************************************507 ;MULTIPLY NUMBER1 IN NUMBER2
  MOV AH,0
  MOV BH,0
  MOV SI,2
  MOV DI,0
  MOV BL,[OFFSET NUMBER2+SI-1]
  AND BL,0FH
  W8: MOV DH,0
  MOV AL,NUMBER1+1
  AND AL,0FH
  MUL BL
  ADD AL,DH
  MOV DH,AL
  AND AL,0FH
  MOV [OFFSET STRRESULT+DI],AL
  MOV CL,4
  SHR DH,CL
  MOV AL,NUMBER1+1
  SHR AL,CL
  MUL BL
  ADD AL,DH
  MOV DH,AL
  AND AL,0FH
  INC DI
  MOV [OFFSET STRRESULT+DI],AL
  SHR DH,CL
  MOV AL,NUMBER1
  AND AL,0FH
  MUL BL
  ADD AL,DH
  MOV DH,AL
  AND AL,0FH
  INC DI
  MOV [OFFSET STRRESULT+DI],AL
  SHR DH,CL
  MOV AL,NUMBER1
  SHR AL,CL
  MUL BL
  ADD AL,DH
  MOV DH,AL
  AND AL,0FH
  INC DI
  MOV [OFFSET STRRESULT+DI],AL
  SHR DH,CL
  INC DI
  MOV [OFFSET STRRESULT+DI],DH
  CMP DI,14
  JE W9
  CMP DI,4
  JE W9
  DEC SI
  MOV BL,[OFFSET NUMBER2+SI-1]
  AND BL,0FH
  JMP W10
  W9: MOV BL,[OFFSET NUMBER2+SI-1]
  SHR BL,CL
  W10: INC DI
  CMP DI,20
  JNE W8
  ;*****************************************556 ;SUMMERY OF 4 NUMBERS INTO STRRESULT
  CLC
  MOV CL,4
  MOV DH,0
  MOV AH,STRRESULT+1
  ADD AH,STRRESULT+5;
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+1,AH

  MOV AH,STRRESULT+2
  ADD AH,STRRESULT+6;
  ADD AH,STRRESULT+10;
  ADD AH,DH
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+2,AH

  MOV AH,STRRESULT+3
  ADD AH,STRRESULT+7;
  ADD AH,STRRESULT+11;
  ADD AH,STRRESULT+15;
  ADD AH,DH
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+3,AH

  MOV AH,STRRESULT+4
  ADD AH,STRRESULT+8;
  ADD AH,STRRESULT+12;
  ADD AH,STRRESULT+16;
  ADD AH,DH
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+4,AH

  MOV AH,STRRESULT+9
  ADD AH,STRRESULT+13;
  ADD AH,STRRESULT+17;
  ADD AH,DH
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+5,AH

  MOV AH,STRRESULT+14
  ADD AH,STRRESULT+18;
  ADD AH,DH
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+6,AH

  MOV AH,STRRESULT+19
  ADD AH,DH
  MOV DH,AH
  AND AH,0FH
  SHR DH,CL
  MOV STRRESULT+7,AH
  ;*****************************************629 ;NUMBERS TO ASCII
  MOV SI,0
  W11: MOV AH,[OFFSET STRRESULT+SI]
  CMP AH,0AH
  JL W12
  ADD AH,7H
  W12: ADD AH,30H
  MOV [OFFSET STRRESULT+SI],AH
  INC SI
  CMP SI,8
  JNE W11
  ;*****************************************640 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,1210H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;****************************************645 ;PRINT RMUL
  MOV AH,09H
  LEA DX,RMUL
  INT 21H
  ;*****************************************649 ;PRINT STRRESULT
  MOV AH,02H
  MOV SI,8
  W13: MOV DL,[OFFSET STRRESULT+SI-1]
  INT 21H
  DEC SI
  CMP SI,0
  JNE W13
  MOV DL,' '
  INT 21H
  MOV DL,'H'
  INT 21H
  ;****************************************661 ;GETCH()
  MOV AH,01H
  INT 21H
  ;*****************************************664 ;POP SEGMENTS
  POP DI
  POP SI
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  ;*****************************************671
  RET
  MULTIPLICATION ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ;THIS PART DIVIDE NUMBER1 AND NUMBER2 THEN PRINT RESULT

  DIVISION PROC NEAR
  ;*****************************************681 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  PUSH SI
  PUSH DI
  ;*****************************************688 ;DIVIDE NUMBER1 ON NUMBER2
  MOV AH,NUMBER1
  MOV AL,NUMBER1+1
  MOV BH,NUMBER2
  MOV BL,NUMBER2+1
  DIV BX
  MOV RESULT,AX
  ;*****************************************695 ;ASCII OF RESULT TO STRRESULT
  CALL ASCII
  ;*****************************************697 ;LOCATION OF MOUSE
  MOV DX,1210H
  MOV BH,0H
  MOV AH,02H
  INT 10H
  ;****************************************702 ;PRINT RDIV
  MOV AH,09H
  LEA DX,RDIV
  INT 21H
  ;*****************************************706 ;PRINT STRRESULT
  MOV AH,02H
  MOV SI,4
  W14: MOV DL,[OFFSET STRRESULT+SI-1]
  INT 21H
  DEC SI
  CMP SI,0
  JNE W14
  MOV DL,' '
  INT 21H
  MOV DL,'H'
  INT 21H
  ;*****************************************718 ;GETCH()
  MOV AH,01H
  INT 21H
  ;*****************************************721 ;POP SEGMENTS
  POP DI
  POP SI
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  ;*****************************************728
  RET
  DIVISION ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  ;THIS PART CONVERT RESULT TO ASCII AND SAVE IT INTO STRRESULT

  ASCII PROC NEAR
  ;*****************************************738 ;PUSH SEGMENTS
  PUSH AX
  PUSH DX
  PUSH SI
  PUSH DI
  ;*****************************************743 ;NUMBERS OF RESULT TO ASSCII OF STRRESULT
  MOV DI,0
  MOV SI,0
  W2: MOV AL,[OFFSET RESULT+DI]
  MOV DL,AL
  AND AL,0FH
  MOV CL,4
  SHR DL,CL
  OR AL,30H
  CMP AL,3AH
  JB W3
  ADD AL,7
  W3: OR DL,30H
  CMP DL,3AH
  JB W4
  ADD DL,7
  W4: MOV AH,DL
  MOV [OFFSET STRRESULT+SI],AX
  INC DI
  ADD SI,2
  CMP DI,8
  JNE W2
  ;*****************************************765 ;POP SEGMENTS
  POP DI
  POP SI
  POP DX
  POP AX
  ;*****************************************770
  RET
  ASCII ENDP

  ;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  CODE ENDS
  END MAIN  فایل های پیوست شده
  Shojaee, Farzad, Unicorn و 1 نفر دیگر این نویسه را می پسندند.
  توکل بخدا
  http://DeepLearning.ir
  اولین و تنها مرجع یادگیری عمیق ایران


  هرکس از ظن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من
 

 

کاربران برچسب خورده در این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Persian Language By Ustmb.ir
این انجمن کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه علوم و فنون مازندران و مسئولان آن ندارد..این انجمن و تمامی محتوای تولید شده در آن توسط دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل ادوار گذشته این دانشگاه برای استفاده دانشجویان جدید این دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور فراهم شده است.لطفا برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ماهیت انجمن با مدیریت انجمن ارتباط برقرار کنید
ساعت 09:01 AM بر حسب GMT +4 می باشد.