برخی از خانم ها با مشاهده وضعیت مالی ضعیف نامزد خود، در زمان عقد تقاضا دارند که در عقدنامه پدر شوهر یا هر شخص ثالثی، ضمانت پرداخت مهریه را قبول کند. پس شخص ثالث یا پدر شوهر باید در نکاحنامه ذکر کنند که ضمانت بخش مشخصی از مهریه و یا مهریه کامل را به عهده می گیرند.طبق این ضمانت، ضامن موظف است در صورتی که شوهر توان پرداخت مهریه را نداشت، همان بخشی را که مشخص کرده بود به زوجه او بپردازد. پس ضمانت کردن مهریه به این معنی نیست که زوج از پرداخت آن معاف شده، بلکه زمانی که نتواند بپردازد باید به ضامن مراجعه کرد و مهریه زوجه را از او مطالبه نمود.منبع مقاله : بهترین وکیل مهریه در تهران https://bartarinvakil.com/best-dowry-lawyer-in-tehran/

موضوعات مشابه: