شرکت تام باهر

در شرکت تام باهر با انواع محصولات تام باهر و داستن چندین نمایندگی در محصولاتی چون بال اسکرو، لینیر گاید و دنده شانه ایی در بین رقیبان خود همیشه حرفی برای گفتن خواهد داشت.